Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Všeobecné obchodní podmínky a cestovní podmínky pro zprostředkovávání ubytovacích služeb

I. Všeobecné obchodní podmínky týkající se prodeje výrobků prostřednictví internetového obchodu Tourismusverband Erzgebirge e.V.

§ 1      Všeobecné/Rozsah platnosti

(1) Pro veškeré obchodní vztahy mezi Tourismusverband Erzgebirge e.V. (dále: TVE/Prodejce), Adam-Ries-Straße 16, D-09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: +49 3733 / 188000, Fax: +49 3733 / 1880020, Email:info@erzgebirge-tourismus.de a zákazníkem platí výhradně následující prodejní a objednací podmínky (obchodní podmínky).

(2) Zákazníkem se ve smyslu těchto obchodních podmínek se může být jak spotřebitel tak i podnikatel.

(a) Podnikatelé jsou fyzické nebo právnické osoby nebo právně způsobilá osobní společnost, které při uzavření právních obchodů jednají v rámci výkonu své podnikatelské nebo živnostenské činnosti. Právně způsobilá osobní společnost je osobní společnost, která je způsobilá k tomu získávat práva a přijímat závazky, § 14 OZ.

(b) Spotřebitel je každá fyzická osoba, které uzavírá právní úkony k účelům, který nelze přičítat její podnikatelské ani živnostenské činnosti.

(3)  Pro podnikatele platí: Tyto obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí smlouvy, pakliže nedojde výslovně k uzavření jiných smluvních podmínek.

(4) Podmínky zákazníka, které odporují následujícím regulím, nebo se od nich liší TVE neuznává, pakliže s jejich platností písemně výslovně nesouhlasila. Tyto obchodní podmínky platí i tehdy, pokud TVE s vědomím existence podmínek zákazníka, které těmto obchodním podmínkám odporující nebo se od nich lišící, dodávku zákazníkovi bez výhrad realizuje. Výše uvedené podmínky platí do této míry.

(5)  Smluvní jazykem je němčina.

 

§ 2  Uzavření smlouvy

(1)  Vaším smluvním partnerem je Tourismusverband Erzgebirge e.V., Adam-Ries-Straße 16, D-09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: +49 3733 188000, Fax: +49 3733 1880020, Email:info@erzgebirge-tourismus.de.

(2)  Kupující si může vybírat ze sortimentu prodejce a tyto prostřednictvím tlačítka „do košíku“ vkládat do takzvaného košíku. Prostřednictvím nabídky „koupit“ vyslovuje závaznou nabídku koupě zboží nacházejícího se v košíku. Před odesláním objednávky může zákazník údaje kdykoliv změnit a prohlédnout si je a pomocí běžných funkcí klávesnice a myši je opravovat. Kromě toho budou všechny zadané údaje před závazným odesláním objednávky ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně a mohou zde být rovněž opraveny pomocí běžných funkcí klávesnice a myši. Zakázku je možné odeslat a předat pouze v případě, že zákazník kliknutím na tlačítko „akceptovat VOO“ přijme tyto smluvní podmínky a zahrne je tím do své objednávky. S objednávkou kupující závazně prohlašuje svůj záměr zboží koupit.

(3)  Prodávající poté odešle zákazníkovi automatické potvrzení zakázky prostřednictvím e-mailu, ve kterém je znovu uvedená objednávka zákazníka jakož i všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, a které si může zákazník pomocí funkce „tisknout“ vytisknout. Automatické potvrzení příjmu dokumentuje výhradně fakt, že objednávka zákazníka byla poskytovateli doručená a nepředstavuje příjem zakázky.

(4)  Smlouva se uzavírá až odevzdáním prohlášení o přijetí (potvrzení zakázky) ze strany poskytovatele. K tomu může dojít  elektronickou nebo písemnou formou. Tuto zprávu obdrží zákazník neprodleně, nejpozději však 2 dny poté, co prodejce obdržel objednávku.

(5)  Text smlouvy je prodejcem uložen a na přání zaslán zákazníkovi.

(6)  Obrázky produktu obsažené v prezentací zboží jsou pouze orientační obrázky, které se mohou odstínem a vlastnostmi od originálního zboží lišit. V žádném případě nejsou věrným zobrazením příslušného zboží, nýbrž slouží pouze k jeho znázornění. Rozhodující jsou popisy produktu.

 

§ 3      Ceny/Poštovné

(1)  Pro smlouvy platí ceny platné a sjednané v den objednávky/zadání zakázky.  Do nich je zahrnuta zákonná DPH, pokud od ní kupující/zákazník není osvobozen. Poštovné a balné je účtováno a vykázáno odděleně.

(2)  Příslušné poštovné (náklady na zaslání) jsou zákazníkovi sděleny v objednacím formuláři a hradí je zákazník, pokud zákazník neuplatní své právo na odstoupení od smlouvy.

(3)  Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit běžné náklady na zaslání zpět.

(4)  Práva zákazníka ze záruky zůstávají odst. 2 a 3 nedotčena.

 

§ 4      Dodací doby / dodací lhůty / dostupnost zboží

(1)   K zaslání objednaného zboží dojde po obdržení platby zpravidla během 2 pracovních dnů.

(2)   Pokud v momentě objednávky vybraný výrobek není dostupný ani v jednom exempláři, je o tom prodejce zákazníka povinen neprodleně informovat.

Pokud je zákazníkem při objednávce označený výrobek jen dočasně nedostupný, poskytovatel to zákazníkovi rovněž neprodleně sdělí. Při zpoždění dodávky o více než 4 týdny má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě je rovněž prodávající oprávněn se ze smlouvy vyvázat.

(4)   V takovém případě musí být případné již zákazníkem provedené platby neprodleně vráceny.

 

 5      Zásilka a přenos rizika

(1)   Nebezpečí přechází v případě zásilky i při náhodném zničení nebo náhodném zhoršení kvality doručovaného předmětu až v momentě předání zákazníkovi. Pro podnikatele toto ustanovené neplatí. Zde platí přenos rizika okamžikem předání přepravní společnosti.

(2)  Zpoždění zásilky z důvodu vyšší moci a z důvodu okolností, na které prodejce nemá vliv - k tomu patří především stávka, bojkot, úřední nařízení atd. - nepředstavují zpoždění dodávky ze strany TVE. Ten je oprávněn dodávku resp. poskytnutí o dobu existence překážky včetně přiměřené doby rozjezdu posunout.

 

§ 6      Zaplacení kupní ceny

(1)  Platba se provádí dopředu (převod) pokud nebyly písemně sjednány jiné platební podmínky.

(2) Zaplacení kupní ceny prodejci musí zákazník provést během 10 dnů po obdržení faktury bankovním převodem.

(3) V případě zpoždění platby platí zákonná ustanovení.

(4)  Pokud budou prodejci účtovány poplatky, které má uhradit zákazník, vyhrazuje si TVE právo vzniklé poplatky zákazníkovi vyúčtovat. Zákazník má možnost doložit, že škoda v takovéto výši nevznikla, nebo byla vzniklá škoda výrazně nižší.

 

§ 7      Záruka a garance

Platí zákonná záruční práva.

(2)  Záruční práva podnikatele předpokládají, že podnikatel splnil svou povinnost přezkoumání a reklamační povinnost ve smyslu §§ 377, 378 obchodního zákoníku.

(3)  Prodávající ručí kromě za škody na životech, na těle a zdraví a zásadní smluvní povinnosti výhradně za záměrné škody a škody způsobené hrubou nedbalostí. To platí i pro nepřímé následné škody. Omezení ručení platí stejně tak i pro zaměstnance a pomocné pracovní síly TVE.

(4)  Zásadní smluvní povinnosti, takzvané stěžejní povinnosti, jsou takové smluvní povinnosti, jejichž plnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a v jejichž dodržení se může smluvní partner  zpravidla spolehnout a jejichž porušení naopak ohrožuje dosažení účelu smlouvy. Ručení kvůli porušení těchto povinností - pokud se jedná pouze o lehkou nedbalost - je v případě věcných škod rovněž omezeno pouze na škody, s jejichž vznikem se musí v rámci poskytování služeb, jako jsou smluvní služby, obyčejně a předvídatelně počítat.

(5)  Záruka podle zákona o záruce na produkt zůstává nedotčena.

 

§ 8      Výhrada vlastnictví

Až do kompletního uhrazení kupní ceny objednávajícím zůstává dodávané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 

§ 9      Místo plnění a soudní příslušnost

Pokud je zákazník podnikatel, platí soudní příslušnost podle obchodního sídla prodávajícího. Prodávající je však oprávněný zažalovat zákazníka i u soudu v místě jeho bydliště. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je obchodní sídlo prodávajícího zároveň i místem plnění.

V případě spotřebitelů platí zákonná ustanovení o soudní příslušnosti.

 

§ 10   Použitelné právo

Pro všechny smlouvy platí německé právo s vyloučením OSN úmluvy o smlouvách a mezinárodní koupi zboží.

II. Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkovávání ubytování ze strany TVE

§ 1      Všeobecné/Rozsah platnosti

(1)  Vaším smluvním partnerem je Tourismusverband Erzgebirge e.V., Adam-Ries-Straße 16, D-9456 Annaberg-Buchholz, Tel.: +49 3733 188000, Fax: +49 3733 1880020, Email:info@erzgebirge-tourismus.de (dále: rezervační servis/TVE).

(2) Rezervační servis zprostředkovává hotelové pokoje (zahrnuty jsou ubytovací služby v penzionech, ubytovacích hostincích a podobně) a ubytování v apartmánech v soukromých pokojích v souladu s aktuální rezervační nabídkou. Smluvní vztahy při zprostředkovávání ubytovacích služeb vznikají přímo mezi ubytovacím zařízením a zákazníkem. TVE je zavázáno poskytnout zákazníkovi řádné a svědomité zprostředkování, nikoliv samotné zprostředkovávané služby. Naše údaje o zprostředkovávaných službách se zakládají na údajích jednotlivých smluvních partnerů a neznamenají žádné vlastní přislíbení nebo záruku. Pro rezervaci a vyřízení uvedených nabídek platí následující podmínky.

 

§ 2      Realizace zprostředkovací smlouvy

(1)  Zprostředkovací smlouva zákazníka, závazná rezervace turistické služby nebo přepravy pro zákazníka u příslušného poskytovatele služeb, může být uzavřená s rezervačním servisem písemně, ústně, faxem. Kromě toho může zákazník požadované služby na internetové stránce TVE prostřednictvím tlačítka „do košíku“ vkládat  do takzvaného košíku. Prostřednictvím tlačítka „závazně rezervovat“ nebo „koupit“, „objednat“ pak předá závaznou nabídku na uzavření zprostředkovací smlouvy na turistické služby. Před odesláním objednávky může zákazník údaje kdykoliv změnit a prohlédnout si je a pomocí běžných funkcí klávesnice a myši je opravovat. Kromě toho budou všechny zadané údaje před závazným odesláním objednávky ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně a mohou zde být rovněž opraveny pomocí běžných funkcí klávesnice a myši. Zakázku je možné odeslat a předat pouze v případě, že zákazník kliknutím na tlačítko „akceptovat VOO“ přijme tyto smluvní podmínky a zahrne je tím do své objednávky. Objednávka je navíc závaznou nabídkou na uzavření ubytovací smlouvy s poskytovatelem dané turistické služby.

(2)  Objednávku realizuje objednatel pro sebe i pro ostatní účastníky uvedené v objednávce, za jejichž smluvní závazek objednatel ručí stejně jako za vlastní závazek, pakliže převzal příslušný závazek výslovným a samostatným prohlášením.

(3)  TVE poté odešle zákazníkovi automatické potvrzení rezervace prostřednictvím e-mailu, ve kterém je znovu uvedená objednávka a kterou si může zákazník pomocí funkce „tisknout“ vytisknout. Potvrzením rezervace dojde k uzavření závazné smlouvy o turistických službách, která se realizuje z pověření poskytovatele turistických služeb.

(4)  Platba probíhá přímo u poskytovatele služby.

(5)  Smluvní jazykem je němčina.

 

§ 3      Služby a ceny

(1)  Uvedené ceny jsou závazné koncové ceny za pokoj. Obsahují zpravidla všechny vedlejší náklady kromě pobytové taxy, pokud není v ceníku uvedeno jinak.

(2)  Možné varianty platby (např. kreditní karta, inkaso, platba na fakturu) jsou uvedeny pro všechny rezervovatelné zájezdy a služby a mohou variovat. Při platbě prosím dbejte na údaje smluvního partnera, v nich je také uvedeno, zda a v jaké výši je nutné zaplatit zálohu a kdy je splatná.

(3)   Vedlejší ujednání, které obsah služby rozšiřují, jsou závazné jen při výslovném potvrzení, které v každém případě musí proběhnout písemně.

 

§ 4      Odstoupení 

(1)  Při odstoupení od závazné rezervace nebo nevyužití rezervovaných služeb má ubytovací zařízení zásadně právní nárok na plnou úhradu, bez nákladů, které mu zůstaly v důsledku nevyužití služeb ušetřeny.

(2)  Prohlášení o odstoupení od zájezdu musí proběhnout písemně rezervačnímu místu rezervačnímu servisu Sasko.

(3)  Při odstoupení od závazné rezervace platí následující poplatky:

a) stornování ubytovacích služeb hostem:

Pro rezervace ubytovacích služeb, které nebyly provedeny přes cestovní kanceláře/organizátory zájezdů, nýbrž přes rezervační servis, platí pro hosta zásadně následující storno poplatky podle č. 4 doporučení DEHOGA ke stornování ubytovacích služeb:

i. 80% ceny za noc při přenocování nebo za noc/snídani jako rezervované službě ii. 60% ceny za noc při plné penzi nebo polopenzi jako rezervované službě

Stornovací poplatky nese zpravidla host, pokud tomu v jednotlivém případě neodporuje platná legislativa, to znamená je možné další pronajmutí stornovaného pokoje bez dalších nebo zvláštních finančních a/nebo osobních výdajů ubytovacího zařízení. Host má právo dokázat, že ubytovacímu zařízení nevznikla žádná škoda, nebo škoda nižší, než bylo uvedeno v storno poplatcích.

b) Stornování ubytovacích služeb ze strany hosta u cestovní kanceláře/organizátora cesty:

Stornovací lhůty a poplatky při odstoupení hosta/cestujícího vůči cestovní kanceláři/poskytovateli zájezdu jsou součástí podoby smlouvy mezi cestovní kanceláří/organizátorem cesty a hostem/cestujícím.

c) Stornování ubytovacích služeb/hotelových rezervačních smluv ze strany organizátora cesty/cestovní kanceláře“ i. Stornovací lhůty a poplatky při stornování hotelových rezervačních smluv (ubytovací služby) skrze cestovní kancelář/poskytovatele cesty vůči ubytovacímu podniku mohou být sjednány výslovně individuálně (právo na odstoupení resp. vyhrazení práva na odstoupení).ii. Pokud nedojde k uzavření takové dohody, činí lhůta, v rámci které je možné rezervační smlouvy bezplatně ze strany organizátora zájezdu resp. cestovní kanceláře, tři týdny v případě smluv k rezervaci hotelu (ubytovací služby) a čtyři týdny u speciálních akcí (ubytovací služby a další služby, které standardně nejsou součástí služeb ubytovacího zařízení).

Storno po uplynutí lhůt uvedených v 3 c ii sebou nese stornopoplatky pro organizátory zájezdu resp. cestovní kancelář uvedené v bodě 3 a), pokud nejsou mezi smluvními partnery výslovně sjednány jiné storno poplatky. Pro dodržení lhůt je rozhodující doručení oznámení o stornování ze strany organizátora zájezdu resp. cestovní kanceláře ubytovacímu zařízení.

(4)  rezervační servis Sasko doporučuje uzavřít pojištění pro případ odstoupení od zájezdu.   

 

§ 5     Ručení

Vzhledem k tomu, že rezervační servis pouze zprostředkovává, může ručit pouze za případné vlastní chyby při zprostředkovávání, jinak bezprostředně ručí ubytovací zařízení.

 

§ 6      Záruka/reklamace

Pokud dojde k narušení služeb, je kontaktní osobou pro cestujícího poskytovatel služeb. Pokud nedojde k odstranění narušení služeb, vyrozumějte prosím rezervační místo rezervačního servisu.

III. Cestovní podmínky organizátora paušálních nabídek

Pro rezervace od 01.07.2018

Následující ustanovení se stanou, v případě platné dohody, obsahem smlouvy o cestě sjednané mezi Vámi a organizátorem cesty rezervační servis Tourismusverband Erzgebirge e.V. dále zkráceně „TVE“ uzavřené v případě rezervace.  

1. Uzavření dohody o zájezdu, závazek zákazníka

1.1. Pro všechny způsoby rezervace platí:

a) Základem des nabídky TVE a rezervace zákazníka jsou vypsané zájezdy a doplňující informace od TVE pro příslušný zájezd, pakliže jsou zákazníkovi při rezervaci k dispozici.

b) Pokud se obsah potvrzení cesty liší od obsahu rezervace, pak existuje nová nabídka TVE, která je pro TVE po dobu 5 dnů závazná. Smlouva se uzavírá na základě této nové nabídky, pokud TVE ohledně nové nabídky na změnu upozornilo a splnilo tak své předsmluvní informační povinnosti a zákazník v rámci závazné lhůty TVE sdělil přijetí prostřednictvím výslovného prohlášení a zaplacení zálohy.

c) Ze strany TVE poskytnuté předsmluvní informace o podstatných charakteristikách cestovních služeb, o ceně cesty a všech dodatečných nákladech, možnostech platby, minimálním počtu účastníků a stornopoplatcích (podle článku 250 § 3 číslo 1, 3 až 5 a 7 úvodního zákona OZ) se nestávají součástí smlouvy o zájezdu pouze tehdy, pokud je to mezi smluvními stranami výslovně sjednáno.

1.2. Pro rezervaci, která proběhne ústně, telefonicky, písemně, emailem, přes SMS nebo faxem platí:

a) Takovéto rezervace (kromě ústních a telefonických) mají proběhnout prostřednictvím rezervačního formuláře TVE (u emailů prostřednictvím zaslání  vyplněného rezervačního formuláře v příloze). Rezervací nabízí zákazník TVE závazně uzavření smlouvy o zájezdu.  Rezervace je pro zákazníka závazná po dobu 5 dnů.

b) Smlouva se uzavírá doručením potvrzením zájezdu (prohlášení o přijetí) ze strany TVE. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po něm pošle TVE zákazníkovi potvrzení zájezdu s obsahem odpovídajícím zákonným předpisům, pakliže cestující nemá podle   čl. 250 § 6 odst. (1) věta 2 úvodního zákona OZ právo na potvrzení zájezdu v papírové formě, neboť uzavření smlouvy proběhl v současné tělesné přítomnosti obou stran nebo mimo obchodní prostory.

c) Předloží-li TVE, případně po předchozí domluvě se zákazníkem podle jeho přání závaznou a konkrétní nabídku se službami, cenami a termíny, pak se smlouva uzavře na rozdíl od výše uvedených ustanovením tím, že zákazník tuto nabídku bez rozšíření, omezení a jiných změn v  podobě předložené ze strany TVE ve stanovené lhůtě přijme. V takovém případě se smlouva uzavře doručením prohlášení zákazníka o přijetí TVE. TVE bude zákazníka o doručení informovat. Právní závaznost smlouvy však závisí na tom, zda bude toto potvrzení zákazníkovi skutečně doručeno.

1.3. Při rezervacích prostřednictvím elektronického obchodního styku (např. internet, aplikace, telemédia) platí pro uzavření smlouvy:

a) Zákazníkovi bude ze strany TVE vysvětlen postup elektronické rezervace v příslušná aplikaci.

b) Zákazník má pro účely opravy zadaných údajů, k vymazání nebo ke zrušení celého rezervačního formuláře odpovídající možnosti opravy, jejichž využití bude vysvětleno.

c) Jsou uvedeny smluvní jazyky, které jsou nabízeny k realizaci online rezervace. Právně závazná je však výhradně němčina.

d) Pokud TVE uloží text smlouvy v online rezervačním systému, bude zákazník informován o možnosti pozdějšího nahlédnutí do textu smlouvy.

e) Stisknutím tlačítka (spínací plochy) "závazně zarezervovat“ nabízí zákazník TVE závazně uzavření smlouvy o zájezdu. Tato smluvní nabídky je pro zákazníka po dobu 5 dnů od odeslání elektronického prohlášení závazná.

f) Zákazníkovi bude obdržení jeho rezervace potvrzeno neodkladně elektronickou cestou.

g) Zaslání rezervace stisknutím tlačítka "závazně zaplatit" nepředstavuje nárok zákazníka na realizaci smlouvy o zájezdu podle údajů v rezervaci. TVE se může svobodně rozhodnout, zda nabídku k uzavření smlouvy přijme, nebo ne.

h) Smlouva se uzavírá doručením potvrzení cesty ze strany TVE zákazníkovi.

i) Pokud proběhne potvrzení cesty okamžitě po provedení rezervace zákazníkem stisknutím tlačítka "závazně zarezervovat“ okamžitým zobrazením potvrzení cesty na obrazovce (rezervace v reálném čase), pak se smlouva o zájezdu uzavírá zobrazením tohoto potvrzení cesty na obrazovce zákazníka, aniž by byla nutné další potvrzení doručení rezervace podle bodu f). Pokud bude zákazníkovi nabídnuto uložení na trvalý datový nosič a k vytištění potvrzení cesty. Závaznost smlouvy o zájezdu však není závislá na tom, zda zákazník tuto možnost uložení a vytištění skutečně využije. TVE navíc zašle zákazníkovi jedno vyhotovení potvrzení cesty v textové formě.

1.4. 
TVE upozorňuje na to, že podle zákonných předpisů (§§ 312 odst. 7, 312g odst. 2 věta 1 č. 9 občanského zákoníku) u smluv o zájezdech podle § 651a a § 651c BGB, které byly uzavřeny na dálku (dopis, katalog, telefonát, telekopie, E-mail, zprávy zaslané přes mobilní služby (SMS) či rádio, telemediální a online služby), nevzniká právo na odvolání, nýbrž pouze zákonné právo na odstoupení a vypovězení, zvláště pak právo na odstoupení podle § 651h BGB (viz také č. 5). Právo na odvolání však vzniká tehdy, pokud byla smlouvy o cestovních službách podle § 651a občanského zákoníku uzavřená mimo obchodní prostory, pakliže ústní jednání, na nichž se uzavření smlouvy zakládá, nebyla vedena na předchozí objednávku spotřebitele; v posledním jmenovaném případě právo na odvolání rovněž nevzniká.  

2. Platba

2.1. 
TVE a organizátor cesty smí platby nad rámec ceny cesty před ukončením zájezdu vyžadovat nebo přijímat pouze tehdy, pokud byla uzavřena platná smlouva o pojištění proti insolvenci a pokud bylo zákazníkovi jasným a pochopitelným a jasným způsobem potvrzení o pojištění s jménem a kontaktními údaji pojistitele. Po uzavření smlouvy je proti předání potvrzení o pojištění splatná záloha ve výši 20 % ceny cesty. Zbylá částka je splatná 30 dnů před začátkem cesty, pokud došlo k předání potvrzení o pojištění a pokud cesta nebyla zrušena z důvodu jmenovaného v bodě 7. Při rezervacích v lhůtě kratší než 30 dní před začátkem cesty je nutné rovnou zaplatit kompletní cenu cesty.

2.2. 
Pokud cestovní služby neobsahují přepravu zákazníka z místa jeho bydliště nebo jiného výchozího místa do místa smluvních služeb a/nebo zpět a v konkrétním případě je sjednáno, že se celá cena cesty uhradí bez předchozí zálohy teprve na konci cesty po obdržení všech cestovních služeb, nevzniká povinnost pojištění proti insolvenci a k předání potvrzení o pojištění. To platí i pokud byla sjednána záloha a/nebo úhrada zbylé částky před koncem cesty, TVE se však v potvrzení rezervace takovéto platby resp. zálohy výslovně vzdá.

2.3. 
Pokud zákazník zálohu a/nebo platbu zbylé částky neprovede v souladu se sjednanými splatnostmi, přestože TVE je ochotno a schopno k řádnému poskytnutí smluvních služeb, splnilo svou zákonnou povinnost poskytnutí informací a neexistuje žádné zákonné nebo smluvní právo zákazníka na zadržení platby, pak je TVE oprávněno, po upomenutí se stanovením lhůty od smlouvy o zájezdu odstoupit a požadovat po zákazníkovi náhradu za odstoupení podle bodu 5.  

3. Změny obsahu smlouvy před začátkem cesty, které se netýkají ceny cesty

3.1. 
Odchylky zásadních charakteristik cestovních služeb od smluvního obsahu smlouvy o zájezdu, které jsou nutné po uzavření smlouvy a nebyly ze strany TVE způsobeny jednáním proti zásadám dobré víry, jsou TVE před zahájením cesty dovoleny, pokud jsou tyto změny nevyhnutné a neohrozí celkovou podobu cesty.

3.2. 
TVE se zákazníka o změnách služeb bezprostředně po zjištění důvodu změny prostřednictvím trvalého nosiče dat (např. také e-mail, sms nebo zpráva v hlasové schránce) jasnou, srozumitelnou a důraznou formou informovat.

3.3. 
V případě podstatné změny zásadní vlastnosti cestovních služeb nebo odchylky od speciálních přání zákazníka, která se stala součástí obsahu smlouvy o zájezdu, je zákazník oprávněný v rámci přiměřené lhůty stanovené ze strany TVE spolu s oznámení změny změnu buď přijmout, nebo bezplatně odstoupit od zájezdu [1]. Pokud zákazník TVE v rámci lhůty stanovené ze strany TVE výslovně neoznámí odstoupení od smlouvy o zájezdu, pak se změna považuje za přijatou.

3.4. 
Případné záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud jsou změněné služby zatíženy nedostatky. Pokud TVE realizací změněné cesty resp. případné nabídnuté náhradní cesty se stejně hodnotnými charakteristikami za stejnou cenu vzniknou nižší náklady, musí být odpovídající rozdíl podle § 651m odst. 2 občanského zákoníku vyplacen.  

4. Zvýšení ceny, snížení ceny

4.1. TVE si v souladu s § 651f, 651g občanského zákoníku a následujících předpisů vyhrazuje právo na zvýšení ceny cesty sjednané ve smlouvě o zájezdu, pokud cenu cesty bezprostředně ovlivní

a) zvýšení ceny za dopravu osob z důvodu vyšších nákladů na palivo a jiné energie,

b) zvýšení daní a jiných odvodů pro sjednané cestovní služby, jako například turistické poplatky, přístavní nebo letištní poplatky, nebo

c) změna platného směnného kurzu dotýkající se zájezdu.

4.2. 
Zvýšení ceny cesty je přípustnou pouze, pokud TVE cestujícího o zvýšení ceny a jeho důvodech formou textu jasně a srozumitelně informuje a sdělí mu v něm vypočítané zvýšení ceny.

4.3. Zvýšení ceny se vypočítá následujícím způsobem:

a) Při zvýšení ceny za dopravu osob podle 4.1a) může TVE cenu cesty podle následujícího výpočtu: V případě zvýšení týkajícího se místa k sezení může TVE od zákazníka vyžadovat částku, o kterou se cena zvyšuje. Jinak budou dodatečné náklady na dopravu požadované dopravcem na dopravní prostředek rozděleny na počet míst k sezení ve smluveném dopravním prostředku. TVE může od zákazníka požadovat takto vypočítanou zvýšenou částku na jednotlivé místo k sezení.

b) Při zvýšení daní a jiných poplatků podle 4.1b) může být cena cesty navýšená o podíl z příslušné částky.

c) Při zvýšení směnných kurzů podle 4.1c) může být cena cesty zvýšena v rozsahu, ve kterém se tímto ceny cesty pro TVE zvýšila

4.4. 
TVE se zavazuje zákazníkovi /cestujícímu na jeho žádost poskytnout snížení ceny cesty, pokud  se ceny, poplatky nebo směnné kurzy jmenované v 4.1 a) -c) po uzavření smlouvy a před začátkem cesty změnily, což vedlo k nižším nákladům pro TVE. Pokud zákazník/cestující zaplatil více než tuto dlužnou částku, musí TVE nadbytečnou částku vrátit. TVE však od vrácené přebytečné částky odečíst vzniklé správní náklady s tímto spojené. TVE je povinné zákazníkovi/cestujícímu na jeho žádost doložit, v jaké výši správní náklady skutečně vznikly.

4.5. 
Zvýšení ceny je přípustné pouze do 20 dnů před začátkem cesty, přičemž rozhoduje doručení zákazníkovi.

4.6. 
Při zvýšeních ceny o více než 8 % je zákazník oprávněn v rámci přiměřené lhůty stanovené TVE současně se sdělením zvýšení ceny změnu buď přijmout, nebo bezplatně odstoupit od smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník TVE v rámci lhůty stanovené ze strany TVE výslovně neoznámí odstoupení od smlouvy o zájezdu, pak se změna považuje za přijatou.  

5. Odstoupení zákazníka před začátkem cesty / storno náklady

5.1. 
Zákazník může kdykoli před začátkem cesty odstoupit od smlouvy o zájezdu. Odstoupení je nutné oznámit TVE na výše/níže uvedenou adresu, pokud byla cesta rezervována prostřednictvím cestovní kanceláře, může být odstoupení oznámeno i jí. Zákazníkovi se doporučuje oznámit odstoupení od smlouvy formou textu.

5.2. 
Pokud zákazník před začátkem cesty odstoupí nebo na cestu nenastoupí, ztrácí TVE nárok na zbylou cenu cesty. Místo toho může TVE požadovat přeměřené odškodnění, pokud odstoupení není zaviněno jím nebo pokud na místě určení nebo v bezprostřední blízkosti nevzniknou nevyhnutné, výjimečné okolnosti, které realizaci zájezdu nebo dopravu osob na místu určení výrazně ohrožují; okolnosti jsou nevyhnutné a výjimečné, když nepodléhají kontrole TVE a pokud by se následkům nedalo předejít ani tehdy, pokud by byla provedena veškerá únosná opatření.

5.3. 
TVE stanovila následující odškodňovací paušály za zohlednění doby mezi prohlášením o odstoupení a začátkem cesty a za zohlednění očekávané úspory nákladů a očekávaného zisku v důsledku jiného použití cestovních služeb. Odškodnění se vypočítává podle momentu doručení prohlášení o odstoupení následujícím odstupňovaným způsobem:                  

Dnů před příjezdem: 
10% do 31. dne                
30% do 21. dne                
60% do 11.dne                
80% do dne příjezdu                
80% v den příjezdu                

5.4. 
Zákazník má v každém případě právo TVE dokázat, že TVE nevznikla žádná škody, nebo vznikla škoda výrazně nižší, než je paušální odškodnění požadované ze strany TVE.

5.5. 
TVE si vyhrazuje právo požadovat místo výše uvedených paušálů konkrétní vyšší odškodnění, pakliže TVE dokáže, že TVE vznikly výrazně vyšší náklady, než je příslušný paušál. V takovém případě je TVE povinno požadované odškodnění za zohlednění ušetřených nákladů a jakéhokoli dalšího použití cestovních nákladů vyúčtovat a doložit.

5.6. 
Pokud je TVE v důsledku odstoupení povinno k vrácení ceny cesty, musí platbu provést bezodkladně, v každém případě do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení.

5.7. 
Zákonné právo zákazníka podle § 651 e občanského zákoníku požadovat prostřednictvím sdělení na trvalém nosiči dat od TVE , aby místo něj převzala práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu třetí osoba, zůstává předchozími podmínkami nedotčeno. Takové prohlášení je v každém případě včasné, pokud bude TVE doručeno 7 dnů před začátkem cesty.

5.8. 
Naléhavě doporučujeme uzavření pojištění rizika odstoupení a pojištění nákladů na předčasný návrat v případě úrazu nebo nemoci.  

6. Změna rezervace

6.1. 
Nárok zákazníka na změny po uzavření smlouvy ohledně termínu cesty, cíle cesty, místa nástupu cesty, ubytování, druhu penze, druhu dopravy a jiných služeb (změna rezervace) neexistuje. To neplatí, pokud je změna rezervace nutná z důvodu, že TVE neposkytla  žádné, nebo poskytla nedostatečné či chybné předsmluvní informace pod čl. 250 § 3 úvodního zákona OZ. V takovém případě je změna rezervace možná zdarma. Pokud bude v ostatních případech změna rezervace na přání zákazníka provedena, může TVE za dodržení následujících termínů požadovat od zákazníka poplatek za změnu rezervace, a to za každou změnu rezervace dotčeného cestujícího. Pokud před odsouhlasením změny rezervace nebude v konkrétním případě smluveno jinak, činí poplatek za změnu rezervace vždy do mementu začátku druhého storno stupně příslušného druhu cesty podle výše uvedených regulí v příslušném bodě vždy 15,00 € na dotčeného cestujícího.

6.2. 
Žádost zákazníka o změnu rezervace lze po uplynutí lhůt, pokud je provedení vůbec možné, realizovat pouze po odstoupení od smlouvy o zájezdu podle podmínek v bodě 5 a současného nového přihlášení. To neplatí pro žádosti o změnu rezervace, které způsobí pouze nepatrné náklady.  

7. Odstoupení z důvodu nedosažení počtu účastníků

7.1. TVE může při nedosažení minimálního počtu účastníků podle následujících regulí odstoupit od smlouvy:

a) Minimální počet účastníků a nejzazší moment doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy ze strany TVE zákazníkovi musí být součástí příslušného předsmluvního poučení.

b) TVE musí uvést minimální počet účastníků a nejzazší lhůtu pro odstoupení od smlouvy v potvrzení cesty.

c) TVE je povinno zrušení cesty zákazníkovi oznámit bezprostředně, jakmile je jasné, že cesta se kvůli nedosažení minimálního počtu účastníků nebude konat.

d) Odstoupení od smlouvy ze strany TVE později než 5 dnů před zahájením cesty je nepřípustné.

7.2.  
Pakliže cesta z takovéhoto důvodu nebude provedena, obdrží zákazník zaplacenou částku bezodkladně zpět, platí bod 5.6.      

8. Výpověď z důvodů podmíněných chováním     

8.1. 
TVE může smlouvu o zájezdu okamžitě vypovědět, pokud cestující nehledě na upomínky ze strany TVE trvale ruší, nebo se chová v rozporu se smlouvou do té míry, že to opravňuje k okamžitému zrušení smlouvy. To neplatí, pokud se chování v rozporu se smlouvou zakládá na porušení povinnosti TVE o poskytnutí informací.

8.2. 
Pokud dává výpověď TVE, pak si TVE ponechává nárok na cenu cesty. TVE však musí nechat odečítst hodnotu ušetřených nákladů a výhod, které pro TVE plynou z jiného použití nevyužitých služeb, včetně částek vrácených poskytovatelem služeb.  

9. Povinnosti zákazníka/ cestujícího

9.1. Cestovní podklady                
Zákazník musí TVE nebo cestovní kancelář, prostřednictvím které si zájezd rezervoval, informovat, pokud nedostal potřebné cestovní podklady (např. lístek na vlak, hotelový poukaz) v rámci lhůty sdělené TVE.

9.2. Oznámení nedostatků / požadování nápravy

Pokud cesta nebude realizována bezchybně, pak může cestující požadovat nápravu.

b) Pokud TVE v důsledku zaviněného opomenutí podání oznámení nedostatků nemohla zajistit nápravu, nemůže cestující uplatnit ani nároky na snížení ceny podle § 651m ani nároky na náhradu škody podle § 651n občanského zákoníku

c) Cestující je povinen své oznámení nedostatků sdělit zástupci TVE na místě bezodkladně. Pokud na místě není dostupný zástupce TVE a podle smlouvy tam ani být nemusí, pak je nutné jakékoli nedostatky cesty sdělit TVE na sdělenou kontaktní adresu. O dostupnosti zástupce TVE resp. kontaktním místě v místě cesty bude cestující informován v potvrzení cesty. Cestující však může oznámení nedostatků předat také cestovní kanceláři, ve které si zájezd rezervoval.

d) Zástupce TVE je pověřen tím aby se v rámci možností postaral o nápravu. Není však oprávněn uznávat jakékoli nároky.

9.3. Stanovení lhůty pro výpověď                
Pokud chce zákazník/cestující zájezd z důvodu nedostatku cesty druhu popsaného v § 651i odst. (2) občanského zákoníku, pakliže se jedná o značný nedostatek, podle § 651l občanského zákoníku vypovědět, musí pro TVE nejprve stanovit přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy. To neplatí pouze tehdy, pokud TVE nápravu odmítne, nebo pokud je nutná okamžitá náprava.  

10. Omezení ručení


10.1. 
Smluvní ručení ze škody ze strany TVE, které nevyplývají ze škod na životě, na těle nebo na zdraví a nejsou způsobeny jeho zaviněním, je omezeno na trojnásobek ceny cesty. Případné nároky podle Montrealské úmluvy resp. zákona o letecké dopravě, které tuto mez přesahují, zůstávají tímto omezením ručení nedotčeny.

10.2. 
TVE neruší za rušení služeb, osobní a věcné škody v souvislosti se službami, které jsou jako cizí služby pouze zprostředkovány (např. zprostředkované výlety, sportovní akce, návštěvy divadla, výstavy), pokud jsou tyto služby v popisu cesty a v potvrzení cesty výslovně a za uvedení identity a adresy zprostředkovatele jako cizí služby jako takové jednoznačně označeny, tak aby bylo pro cestujícího rozpoznatelné, že nejsou součástí zájezdu TVE a byly zvoleny odděleně. §§ 651b, 651c, 651w a 651y občanského zákoníku tímto zůstávají nedotčeny.                 
TVE však ručí, pokud vznikly cestujícímu škody způsobené porušením povinností k upozornění, poučení nebo organizace ze strany TVE.  

11. Uplatnění nároků, adresát nároků 
podle § 651i odst. (3) č. 2, 4-7 občanského zákoníku, musí zákazník/cestující uplatnit vůči TVE. Uplatnění může být provedeno také prostřednictvím cestovní kanceláře, pokud byl zájezd rezervován přes cestovní kancelář. Doporučuje se uplatnění písemnou formou.  

12. Alternativní řešení sporu, volba práva soudní příslušnost

12.1. 
TVE upozorňuje s odkazem na zákon o řešení spotřebitelských sporů na to, že se TVE na dobrovolném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nepodílí. Pokud by se po vytištění těchto cestovních podmínek stala účast na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro TVE povinná, bude o tom TVE spotřebitele vhodnou formou informovat. TVE odkazuje pro všechny cestovní smlouvy, které jsou uzavřeny v elektronickém právním styku, na evropskou online platformu k mimosoudnímu řešení sporů ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2. 
Pro zákazníky/cestující, kteří nejsou občany Evropské unie ani Švýcarska, se pro celý právní a smluvní vztah mezi zákazníkem/cestujícím a TVE sjednává výhradně platnost německého práva. Takoví zákazníci/cestující mohou TVE zažalovat výhradně v místě jeho sídla.

12.3. 
Pro žaloby TVE proti zákazníkovi resp. smluvnímu partnerům smlouvy o zájezdu, kteří jsou obchodníci, právnické osoby veřejného nebo soukromého práva, či fyzické osoby, které mají své sídlo nebo běžné místo pobytu v zahraničí, nebo jejichž bydliště nebo běžné místo pobytu v době podání žaloby není známo, se sjednává jako soudní příslušnost sídlo TVE.                 

© tyto cestovní podmínky jsou chráněny autorským právem; Deutscher Tourismusverband e.V. a Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | Mnichov, 2018

Organizátorem zájezdu je: Tourismusverband Erzgebirge e.V. jednatelka: Ines Hanisch-Lupaschko, Amtsgericht Chemnitz VR 4227, Adam-Ries-Str. 16, 09456 Annaberg Buchholz, Tel. +49 (0) 3733 188 00-0, Fax +49 (0) 3733 188 00-20, info@erzgbirge-tourismus.de,   Stav tohoto znění: Červen 2018    

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.